Topic outline

 • Silver Travellers - Ievads


  SUDRABA CEĻOTĀJI – ATBALSTS MVU, LAI PIESAİSTĪTU VECĀKA GADA GĀJUMA CEĻOTĀJUS AR INOVATĪVI STRUKTURĀLĀM UN IZGLĪTOJOŠĀM METODĒM

  Eiropas populācija kļūst vecāka. Katrā ES dalībvalstī, EBTA valstī un kandidātvalstī pieaug to cilvēku īpatsvars, kuri ir 65 gadus veci un vecāki (Eurostat ’17). Piemēram, Turcija ir viena no pasaules jaunākajām valstīm, bet tā ir ir starp desmit visstraujāk novecojošām valstīm pasaulē. Demogrāfisko izmaiņu situācija ir līdzīga arī citās šī projekta partnervalstīs: Austrijā, Latvijā, Spānijā, Itālijā. Attiecīgi ceļotāju, kas vecāki par 65 gadiem, pieauguma tempi gadu gaitā ir palielinājušies - un ir pat lielāki nekā citās vecuma grupās (Analyse Lifestyle 2017). Piemēram, Spānijā Nacionālais statistikas institūts aprēķināja 3 593 857 ceļotājus, vidēji 43 gadus vecus (2017. gads), un novēroja 5% pieaugumu to ceļotāju vidū, kas izvēlas atpūsties laukos vairāk nekā vienu reizi gadā. Tāpēc tūrisma nozarei ir nepieciešami uzlabojumi, balstoties uz jaunām izglītības metodēm un instrumentiem, kurus vēlas piedāvāt projekts “Sudraba ceļotāji” , lai uzlabotu attiecīgos piedāvātos klientu pakalpojumus.

  Projekta plānotie rezultāti:

  Projekta “Sudraba ceļotāji” mērķis ir, attīstot mobilo mācīšanos un profesionāļu pamatprasmju mācību materiālu, kas attiecas uz darba tirgu, un apsverot iespēju izmantot Eiropas instrumentus (ECVET/ECTS), novērst esošo plaisu mūsdienu tehnoloģiju apguves nodrošināšanā lauku tūrisma nozarē, saskaroties ar jauniem tirgus izaicinājumiem.

  “SUDRABA CEĻOTĀJI” mērķis ir nodrošināt piekļuvi formālam saturam, ko var izmantot kā mobilo mācīšanos. Tādējādi šis projekts nodrošinās formālus un secīgus mācību materiālus, izmantojot dažādus formātus, kā, piemēram, audio, tekstu, video. Pieejami brīvai lejupielādei; sadarbības līgumos tiks noslēgta vienošanās par publisko autortiesību izmantošanu.

  Projekts vēlas:

  ·       Nodrošināt PIA/AI, lai varētu strādāt tūrisma izglītības jomā, ar sistemātiskām metodēm un iespējām viņu personāla sākotnējai un turpmākai profesionālajai pilnveidei gan skolas, gan darba vidē, atbalstīt šīs jomas pedagogus ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem viņu apmācības nodrošināšanai.

  ·       Lai lauku tūrisma uzņēmumi saņem rezultātus, un viņiem ir acīmredzamas konkurences priekšrocības strādājot,

  ·       “Sudraba ceļotāji” apmācīts personāls, tādējādi labāk piesaistot jaunus klientu segmentus.

  Projekta konsorciju veido seši partneri:

  -        Trabzon University (Koordinators/TURCIJA),

  -         Sera Lake Hotel (TURCIJA)

  -        BEST Institut Fur Berufsbezogene Weiterbildung Und Personaltraining Gmbh (AUSTRIJA)

  -         KOAN a Tourism Consultancy (SPĀNIJA),

  -         Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija Lauku Ceļotājs (LATVIJA)

  -         CONFAPI (ITĀLIJA)


  • ECVET Matrica

   Sudraba ceļotāji - ECVET matrica

   Lai palīdzētu risināt šos jautājumus, Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts PIA jomā - profesionālā izglītība un apmācība “Sudraba ceļotāji - atbalstīt MVU, lai piesaistītu vecāka gada gājuma ceļotājus ar inovatīvi strukturālām un izglītojošām metodēm” piedāvā definīciju un izmēģinājuma programmu visā iesaistītajā Eiropā. valstīs (ti, Turcijā, Austrijā, Itālijā, Latvijā, Spānijā) novatoriskas mācību programmas / apmācības standarti, kas vērsti uz pamatprasmēm, tūrisma nozares pamatprasmēm un jaunām prasmēm, kas nepieciešamas ilgtspējīgu inovāciju procesu virzīšanai tūrisma uzņēmumos.

   Šīs mācību programmas / apmācības standarti ir novatoriski gan tāpēc, ka tos atbalsta jauni atvērtie izglītības resursi (OER), gan mācību materiāli un novērtēšanas rīki, kas ietver attiecīgās prasmes un kompetences tūrisma nozarē, jo īpaši tāpēc, ka to īstenošana sākās no kompetenču matricas, kas definēta saskaņā ar ES principiem un instrumenti mācību rezultātu un kvalifikāciju pārredzamībai un atzīšanai, kas noteikti Eiropas ieteikumos par EKI - Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un ECVET - Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai.

   Tāpēc saskaņā ar EQF un ECVET principiem projekta "Sudraba ceļotāji ECVET matrica", kas izstrādāta MVU tūrisma uzņēmumiem 3. vecuma tūristiem, ir izstrādājusi profesionālo standartu 6 priekšmetiem (tēmas ir uzskaitītas zemāk).

   Šo profesionālo standartu izstrāde saskaņotu zināšanu, prasmju un atbildības kopuma izteiksmē, ko var novērtēt un apstiprināt, pieļauj arī iespēju definēt saistītos mācību rezultātus, t.i., apgalvojumus par to, ko izglītojamais zina, saprot un var darīt pēc tam. attiecīgā mācību procesa pabeigšana; kas kā nākamo soli ļauj tos formulēt kā mācību rezultātu vienības, veidojot saistītās kvalifikācijas, t.i., formālos vērtēšanas rezultātus (lai noteiktu, cik lielā mērā izglītojamais faktiski ir ieguvis īpašas zināšanas, prasmes un kompetenci) un validācijas procesi (lai apstiprinātu, ka daži vērtētie mācību rezultāti, kurus sasniedzis izglītojamais, atbilst konkrētiem rezultātiem, kas var būt nepieciešami vienībai vai kvalifikācijai), kas tiek iegūti, kad kompetentās iestādes nosaka, ka indivīds ir sasniedzis mācīšanās rezultātus atbilstoši noteiktajiem standartiem.

   Projektā ierosināto ECVET punktu piešķiršana saskaņā ar iepriekšminēto ECVET sistēmu palīdz Sudraba ceļotāju mācību programmās paredzēto kvalifikāciju un ar to saistītās mācību rezultātu vienības kvantitatīvi izteikt ECVET punktu izteiksmē (kā skaitlisku kopējās svara atspoguļojumu). mācīšanās rezultātu iegūšana kvalifikācijā un vienību relatīvais svars attiecībā pret kvalifikāciju), kas atbilst kredītpunktiem mācību rezultātiem (indivīda mācību rezultātu kopums, kas novērtēts un ko var uzkrāt kvalifikācijai vai pārnest uz citām mācību programmas vai kvalifikācijas).

   Definējot “Sudraba ceļotāju ECVET matricu”, kas parādīta nākamajās lappusēs, tēmām un izmantojot arī konkrēta jauna mācību materiāla, vērtēšanas rīku un atvērto izglītības resursu konsekventu definīciju (testēšana projekta ietvaros, izmantojot izmēģinājuma mācību aktivitātes, iesaistot vismaz 110 cilvēku: 30 (10 treneri + 20 izglītojamie) Turcijā un 20 (5 treneri + 15 izglītojamie) Austrijā, Latvijā, Itālijā un Spānijā - Erasmus + projekts “Sudraba ceļotāji” ļauj arī tālāk attīstīt “politisko ”ECVET noteikumu dimensija.